Dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Samverkan inom funktionsnedsättning rf

Kontaktinformation

Fågelviksgatan 10, 5 vån.
00500 Helsingfors
info@vammaiskumppanuus.fi

Person som svarar för registret

Anja Malm
045 258 7557
anja.malm@vammaiskumppanuus.fi

2. Registrerade

  • Medlemmarna i styrelsen
  • Samarbetspartner för Samverkan inom funktionsnedsättning rf

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna används vid behov för att sända meddelanden, nyheter och nyhetsbrev samt för att hålla kontakt med personer.

4. Personuppgifter som sparas i registret

Registret innehåller följande uppgifter:

Kontaktinformation

  • Namn
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer

Kunduppgifter

Information om samarbetets innehåll till Samverkan inom funktionsnedsättning rf.

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter och begäran om att utöva dessa rättigheter ska skickas till adressen info@vammaiskumppanuus.fi.

Rätten att få tillgång till uppgifter

Den registrerade kan ta del av de personuppgifter om den registrerade som vi sparat.

Rätten att rätta uppgifter

Den registrerade kan begära att vi rättar felaktiga eller bristfälliga uppgifter om den registrerade.

Rätten att göra invändningar mot behandlingen av uppgifter

Den registrerade får göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter, om den registrerade upplever att uppgifterna behandlats på ett sätt som står i strid med lag.

Förbud mot direktmarknadsföring

Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av personuppgifterna för direktmarknadsföring.

Rätten att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att begära att uppgifterna raderas om behandlingen av personuppgifter inte är nödvändig. Vi behandlar begäran om radering varefter vi raderar uppgifterna eller informerar den registrerade om den grundade anledningen till varför uppgifterna inte kan raderas.

Det är viktigt att observera att den personuppgiftsansvariga kan ha en lagstadgad eller annan rätt att avstå från att radera begärda uppgifter. Den personuppgiftsansvariga är skyldig att förvara bokföringsmaterial under den period (tio år) som föreskrivs i bokföringslagen (2 kap. 10 §). Därför kan material som anknyter till bokföringen inte raderas innan denna frist gått ut.

Rätten att återkalla samtycke

Om behandlingen av personuppgifter om den registrerade endast grundar sig på samtycke, och inte till exempel på en kundrelation eller på medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan överklaga ett beslut hos dataombudsmannen.

Den registrerade har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter som är föremål för meningsskiljaktighet fram till dess att ärendet har avgjorts.

Rätten att anföra klagomål

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos dataombudsmannen om den registrerade upplever att vi bryter mot den gällande dataskyddslagstiftningen när vi behandlar personuppgifter. Dataombudsmannens kontaktinformation: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

6. Regelbundna datakällor

Personuppgifter samlas in från personerna själva samt vid behov från den personuppgiftsansvariges informationssystem genom tjänsternas nätformulär.

7. Regelbundet utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas i regel inte ut för marknadsföringsändamål till aktörer utanför Samverkan inom funktionsnedsättning rf och dess medlemsorganisationer.

8. Behandlingens varaktighet

Personuppgifter behandlas i regel så länge som samarbetsrelationen gäller.

9. Personuppgiftsbiträden

Personuppgifterna behandlas av den personuppgiftsansvariga och personer som är anställda hos den personuppgiftsansvariga. Vi kan också delvis lägga ut behandling av personuppgifter på tredje part. I detta fall säkerställer vi med avtalsarrangemang att personuppgifterna behandlas i enlighet med den gällande dataskyddslagstiftningen och även i övrigt på behörigt sätt.

10. Överföring av uppgifter utanför EU

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder inte personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

12. Kakor och uppföljning av bläddring

Vi samlar in uppgifter om användarens terminalutrustning med hjälp av kakor (cookies) och andra motsvarande tekniker, till exempel med webbläsarens lokala lagringsmekanism. En kaka är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens terminalutrustning. Kakor innehåller ofta en anonym, individuell identifikation med vilken vi kan identifiera och räkna de webbläsare som gör besök på vår webbplats.

Vår webbplats använder tjänsten Google Analytics.

På vår webbplats finns också länkar till andra webbplatser och tjänster. Vi ansvar inte för förfarandena för integritetsskydd eller för innehållen på dessa externa webbplatser. Då användaren besöker våra tjänster kan tredje parter registrera kakor på användarens terminalutrustning i syfte att samla in statistik om antalet besökare på olika webbplatser.