Samverkan inom funktionsnedsättning rf

Vi är en samarbetsorganisation för organisationerna för personer med funktionsnedsättning i Finland.

Samverkan inom funktionsnedsättning rf är ett samordnings-, samarbets- och sakkunnigorgan inom utvecklingssamarbete inom funktionshinderområdet i Finland och internationellt.

Viktiga värderingar för vår förening är de mänskliga rättigheterna, global solidaritet, delaktighet för personer med funktionsnedsättning och förtroende.

Vår vision är en värld där de mänskliga rättigheterna har genomförts för alla personer med funktionsnedsättning och där personer med funktionsnedsättning själva arbetar för att utveckla sina egna sammanslutningar på det lokala, nationella och internationella planet.

Vår verksamhet inleddes redan år 1989. Då hette föreningen Funktionshinderorganisationernas Utvecklingssamarbetsförening FIDIDA rf. År 2014 ändrades namnet till Samverkan inom funktionsnedsättning rf. Namnet sammanfattar vår verksamhetsidé: progressivt samarbete för att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning.

Våra medlemsorganisationer:

FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland.

Invalidförbundet främjar och utvecklar möjligheterna för personer med fysiska funktionsnedsättningar och nedsatt funktionsförmåga att delta, röra sig och leva ett fullvärdigt liv.

Kehitysvammaliitto stödjer ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.

Finlands Dövas Förbund är det nationella centralförbundet för döva i Finland. Förbundets uppgift är att garantera dövas mänskliga rättigheter och jämlika möjligheter.

Tröskeln rf arbetar för att garantera jämlika rättigheter för personer med funktionsvariationer i Finland och på det internationella planet. Organisationen ordnar bland annat juridisk rådgivning, kurser, utbildning, kultur och utvecklingssamarbete.

Näkövammaisten liitto är takorganisationen för föreningarna för personer med synnedsättning i Finland. Förbundet främjar och bevakar de blinda och synskadade personernas rättigheter.

Svenska Hörselförbundet samlar svenskspråkiga hörselskadades föreningar i Finland och arbetar för att förverkliga hörselskadades rättigheter.

**

Vi har också stiftelsen Abilis som partner.