Vammaisten ihmisoikeudet

”Ei mitään meistä ilman meitä.”

Vammaisliikkeen maailmanlaajuinen motto ”Nothing about us without us” – ei mitään meistä ilman meitä – on myös Vammaiskumppanuuden tapa tehdä työtä. Ideologinen ja normatiivinen perusta työllemme  on vuonna 2008 voimaan astunut YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.

YK:n yleissopimus UNCRPD hyväksyttiin joulukuussa 2006 YK:n yleiskokouksessa. Lyhenne UNCRPD tulee sanoista United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities – YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus.

Sopimus astui voimaan 3.5.2008, kun yli 20 maata oli ratifioinut eli lopullisesti voimaansaattanut sopimuksen. Sopimuksen valmisteluun osallistuivat jäsenvaltioiden edustajien lisäksi kansainväliset järjestöt sekä vammaisjärjestöt. Joulukuussa 2022 yleissopimuksen oli ratifioinut jo 185 YK:n jäsenvaltiota.

Suomi ratifioi sopimuksen ja sen valinnaisen lisäpöytäkirjan 11.5.2016. Ne tulivat virallisesti voimaan 10.6.2016.

Vammaiskumppanuuden toiminnan kannalta erityisen tärkeä on yleissopimuksen artikla 32, joka koskee kansainvälistä yhteistyötä.

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista täydentää jo voimassa olevia YK:n ihmisoikeussopimuksia. Sopimuksella ei perustettu uusia ihmisoikeuksia, vaan sillä vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeudet ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin. Heille taataan mahdollisuus nauttia näistä oikeuksista ja vapauksista täysimääräisesti ilman syrjintää.

Sopimuksen allekirjoittaneet maat ovat sitoutuneet siihen, että niiden lainsäädäntö ja politiikka noudattavat yleissopimuksen määräyksiä vammaisten oikeuksista. Sopimuksen ratifioineet maat ovat sitoutuneet konkreettisiin toimenpiteisiin: ne mahdollistavat vammaisille pääsyn koulutukseen, työelämään, joukkoliikenteeseen ja julkisiin rakennuksiin, myöntävät vammaisille äänioikeuden, parantavat heidän mahdollisuuksiaan poliittiseen osallistumiseen ja takaavat heille täyden oikeustoimikelpoisuuden.

Sopimus kattaa kansalais- ja poliittiset oikeudet (KP-oikeudet) sekä taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet (TSS-oikeudet). Sopimuksessa on myös valinnainen lisäpöytäkirja, joka mahdollistaa suorat valitukset vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle, jos sopimuspuolen epäillään rikkoneen yleissopimuksen määräyksiä.

Yleissopimuksen toimeenpanon seuranta

YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista toimeenpanoa seuraa itsenäisistä asiantuntijoista muodostettu Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (Committee on the Rights of Persons with Disabilities).

Kaikkien sopimuksen ratifioineiden valtioiden tulee raportoida komitealle, kuinka vammaisten oikeudet toteutuvat. Ensimmäinen raportti tehdään kaksi vuotta ratifioinnista ja sen jälkeen joka neljäs vuosi.

Komitea tarkastaa raportit ja antaa ehdotuksia sekä suosituksia käytäntöjen parantamiseksi.

Valinnaisen pöytäkirjan allekirjoittaneiden maiden osalta komitea vastaanottaa ja käsittelee henkilöiden tai ryhmien lähettämät valitukset.

Komitea kokoontuu Genevessä, Sveitsissä yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot: