Arvot, visio ja missio

Emme pelkää muutosta.

Vammaiskumppanuudelle tärkeitä arvoja ovat ihmisoikeusperustaisuus, maailmanlaajuinen yhteisvastuu, vammaisten ihmisten osallisuus ja luottamus.

Arvot, jotka ohjaavat toimintaamme

  1. Ihmisoikeusperustaisuus – Ihmisoikeudet ovat jakamattomia, luovuttamattomia, toisistaan riippuvia ja toisiinsa liittyviä. Kaikkea toimintaamme ohjaa ihmisoikeusperustainen ajattelu. Toimimme sen puolesta, että oikeudenmukaisuus toteutuu ja kehitysmaiden vammaiset ihmiset saavat yhdenvertaiset mahdollisuudet elämässään. Seisomme heikompien puolella, ja edistämme sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista kaikessa työssämme.
  2. Maailmanlaajuinen yhteisvastuu – Sitoudumme maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen vammaisten ihmisten oikeuksien edistämisestä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
  3. Vammaisten ihmisten osallisuus – Vammaiskumppanuusohjelmassa vammaiset ihmiset tekevät työtä vammaisten oikeuksien toteutumiseksi. Vahvistamme Etelän ja Pohjoisen vammaisten ihmisten välistä kumppanuutta kokemusten jakamisen ja vertaistuen avulla. Ei mitään meistä ilman meitä -periaate pohjaa vahvasti ihmisoikeuksiin.
  4. Luottamus – Toimintamme perustuu jäsenjärjestöjen ja kumppanien väliseen keskinäiseen luottamukseen ja itsenäisyyteen.

Visio

Vammaiskumppanuuden visiona on maailma, jossa vammaisten ihmisoikeudet ovat toteutuneet ja jossa vammaiset ihmiset toimivat omien yhteisöjensä kehittämiseksi paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Missio

Vammaiskumppanuus toimii vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Jäsenjärjestöt toteuttavat kehitysyhteistyöhankkeita vammaryhmäkohtaisten ja muiden kumppanuuksien kanssa kehittyvissä maissa ja muualla, missä vammaisten ihmisoikeustilanne on heikoin. Työtä tehdään lisäksi vaikuttamistyön, valtavirtaistamistyön, viestinnän ja globaalikasvatuksen keinoin.