Hallitus ja strategia

Tärkein tavoitteemme on, että vammaisten asema kehittyvissä maissa paranee.

Tältä sivulta löydät tiedot hallituksestamme, tavoitteemme ja keinot niiden saavuttamiseksi sekä toimintamme historian pähkinänkuoressa.

Hallitus

Vammaiskumppanuus ry:n hallitus koostuu jäsenjärjestöjen edustajista ja heidän varajäsenistään.

Puheenjohtaja:
Kaisa Alanne (varajäsen Katarina Butera), Kuurojen Liitto ry, kaisa.alanne(at)kuurojenliitto.fi

Varapuheenjohtaja:
Anne Mäki (varajäsen Laura Poussa), Invalidiliitto, anne.maki(at)invalidiliitto.fi

Muut hallituksen jäsenet:

 • Sari Kokko (varajäsen Sonja Ronkainen), Näkövammaisten liitto ry
 • Sisko Rauhala (varajäsen Frank Lundgren), Kehitysvammaliitto ry / FDUV
 • Antti Tuononen (varajäsen Yodit Melaku), Kynnys ry

Vammaiskumppanuuden tavoitteet

Yhdistyksen tehtävän toteuttamiseksi jäsenjärjestöt toteuttavat Vammaiskumppanuusohjelmaa, missä kehitysyhteistyö muodostaa ohjelman pääsisällön ja prioriteetin. Muita ohjelman osa-alueita ovat vaikuttamistyö, valtavirtaistamistyö sekä viestintä- ja globaalikasvatustyö. Lisäksi yhdistys voi toteuttaa muuta yhteistyötä resurssiensa puitteissa.

Vammaiskumppanuusohjelma tuo yhteen eri vammaryhmien erilaisista lähtökohdista ja tarpeista käsin tapahtuvan jäsenjärjestöjen kehitysyhteistyön. Ohjelmatyön erityisyys ja strateginen lisäarvo perustuvat kunkin jäsenjärjestön itsenäiseen työhön, missä kukin jäsenjärjestö tekee pitkäaikaista ja suoraa yhteistyötä oman tai montaa eri vammaryhmää edustavan kumppaninsa kanssa.

 1. Kehitysyhteistyö. Kumppanijärjestöt yhteistyömaissa vahvistuvat toimimaan vammaisuuden ja vammaisten ihmisten asiantuntija- ja edunvalvontaorganisaatioina, sekä tekevät yhteistyötä toisten vammaisjärjestöjen, viranomaisten ja muiden relevanttien toimijoiden kanssa. Vammaisten ihmisten osaaminen ja osallistuminen lisääntyy. Kehitysyhteistyöhankkeet edistävät vammaisten aseman paranemista sekä vähentävät köyhyyttä ja eriarvoisuutta.
 2. Vaikuttamistyö. Vammaisten aseman parantaminen säilyy Suomen kehityspoliittisena tavoitteena, ja siihen ohjattu rahoitus kasvaa.
 3. Valtavirtaistamistyö. Kehitysyhteistyötä tekevien suomalaisten toimijoiden osaaminen vammaisasioista kasvaa, ja ne ottavat huomioon vammaisnäkökulman työssään.
 4. Viestintä- ja globaalikasvatustyö. Jäsenjärjestöjen jäsenistön ja suuren yleisön tietoisuus vammaisten ihmisoikeuksista ja globaalista oikeudenmukaisuudesta kasvaa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Vammaiskumppanuus

 • Hallinnoi ja koordinoi Vammaiskumppanuusohjelmaa sekä yhdistyksen muuta toimintaa.
 • Toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita kunkin järjestön oman vammaisasiantuntijuuden, vertaiskokemuksen ja vertaistuen keinoin yhteistyömaissa.
 • Vahvistaa jäsenjärjestöjensä osaamista ja asiantuntijuutta vammaisalan kehitysyhteistyön kannalta keskeisten teemojen alueilla sekä kehittää niiden keskinäistä yhteistyötä Vammaiskumppanuusohjelman toteuttamisessa.
 • Kehittää Vammaiskumppanuusohjelman tuloksellisuutta ja laatua.
 • Etsii uusia kumppanuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia erilaisten toimijoiden kanssa.
 • Käy aktiivista dialogia ulkoministeriön kanssa ja tekee vaikuttamistyötä koko kehitysyhteistyön kenttään Suomessa sekä kansainvälisellä tasolla vammaisten oikeuksien edistämiseksi.
 • Tukee jäsenjärjestöjensä ensisijaisesti vammaisten henkilöiden tekemää valtavirtaistamistyötä.
 • Toteuttaa jäsenjärjestöjen jäsenille ja suurelle yleisölle kohdistettua viestintää ja globaalikasvatusta.

Toiminnan perusta

Vammaiskumppanuus ry on suomalaisten vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö, joka on rekisteröity vuonna 1989. Vammaiskumppanuuden muodostavat jäsenjärjestöt, jotka ovat oman tai usean eri vamma- ja kieliryhmänsä kansallisia asiantuntija-, edunvalvonta- ja palveluorganisaatioita. Jäsenjärjestöt tekevät työtä vammaisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi kehittyvissä maissa ja muualla, missä vammaisten oikeudet ovat erityisen heikosti toteutuneet. Sekä jäsenjärjestöt että heidän kumppaninsa ovat ensisijaisesti vammaisten henkilöiden tai heidän omaistensa omia järjestöjä, joissa vammaiset henkilöt ovat itse toimijoita ja asiantuntijoita työssään.

Vammaiskumppanuuden tehtävänä on kehittyvien maiden vammaisten henkilöiden aseman parantaminen. Yhdistys toimii heidän ihmisoikeuksiensa toteutumiseksi sekä jäsenjärjestöjensä palvelu- ja yhteistyöelimenä kehitysyhteistyötä koskevissa kysymyksissä. Yhdistyksen toimintaa ohjaa YK:n vammaissopimus. Jäsenjärjestöt ja heidän kumppaninsa tekevät työtä ihmisoikeusperusteisesti, YK:n vammaissopimuksen ja Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhdistyksen toiminnan omistajuus on jäsenjärjestöillä. Toiminnan koordinointia sekä muita jäsenjärjestöjen määrittelemiä tukitoimintoja toteuttaa Vammaiskumppanuuden sihteeristö.